1.מדיניות פרטיות
 
1. לה פרפיום סחר בינלואמי בע"מ (להלן "החברה") תעשה מאמצים סבירים ומקובלים בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש ו\או הרוכש באתר, ולא תעביר את פרטיו האישיים של המשמש ו\או הרוכש לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשים באתר.
2. מכיוון שמדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת והרמטית, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה הפרטיים ו\או חשיפת המידע השמור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה המעולים שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישירו/או עקיף ו/או תוצאתי – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשיםדליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי עסקאות.
3.  למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן חריג להעביר את פרטיו האישיים של משתמש ו\או רוכש לצד שלישי, במקרים בהם הנ"ל ביצע ו\או השתתף בכל דרך במעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי וזאת בהתאם להליך חוקי, כגון: צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.
4. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון: ניתוח מידע סטטיסטי וכדומה וזאת ללא זיהוי משתמש ספציפי.
5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות-Cookies" בכדי לספק למשתמש את חווית הקנייה הנוחה והמהירה ביותר. כל משתמש ועל אחריותו יכול להגדיר את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל  Cookies.
6. משתמש אשר יגיש תלונה או כל טענה בעבור מוצר\שרות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו האישיים למפרסם\ספק הרלוונטי בכדי לברר תלונה זאת.
7. מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה אין החברה חייבת לענות על כל שאלה, טענה ,בירור וכל הצעה אחרת אשר תוגש אליה, לרבות פנייה באמצעות "צור קשר".
 
תנאי שימוש
 
חבר/ה יקר/ה, ברוך הבא לאתר  "לה פרפיום" (להלן:"האתר").
חברת "לה פרפיום סחר בינלאומי בע"מ (להלן:"החברה") הינה הבעלים והמפעילה הבלעדית של האתר בכתובתו ,www.LAPERFUME.co.il
חובתנו היא לתת לך את השירות הטוב ביותר במדינה וחובתך היא לקרוא את התקנון ולהסכים לו לפני קנייתך.
 
1.כללי:
1.1. כל פעולה מצדך באתר, תבוצע בכפוף לתקנון זה בלבד.
1.2. כל פעולה באתר, תעיד כי קראת את תקנון זה על כל פרטיו והסכמת ללא סייג ובאופן, אשר אינו משתמע לשני פנים לכל הנאמר בתקנון והתחייבת לפעול אך ורק על סמך תקנון זה.
1.3. פעולה כהגדרתה בתקנון זה משמע, כל פעילות אקטיבית באתר עצמו ובנספחים לו, לרבות הירשמות לקבלת מייל יומי, ביצוע רכישה, בקשה לפרסום באתר ופרסום תגובה.
1.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מיוחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד מיוחס גם לרבים ולהיפך.
1.5. תקנון זה ישמש כמסמך הבלעדי לו מחויבת חברת "לה פרפיום סחר בינלאומי בע"מ" בע"מ (להלן:"החברה").
1.6.  החברה היא הבעלים הרשום והבלעדי של האתר ושומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף על תקנון תקנות וסעיפים נוספים על דעת עצמה בלבד, בלא הודעה מראש.
1.7. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א(1981) (להלן:"חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 
 
2.הרשאת משתמש באתר:
2.1. ככלל כל אדם רשאי להשתמש באתר לצורך ביצוע של רכישה מקוונת, באם הוא עומד בתנאים המצטברים הבאים כולם יחד:
2.1.1. למשתמש מלאו לפחות 18 (שמונה עשרה) שנים והוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.2. המשתמש הינו אזרח ישראלי, בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף.
2.1.3. המשתמש הוא בעל אי-מייל (תיבת דואר אלקטרוני) פעיל ונגיש.
2.1.4. המשתמש הינו בעליו הפרטיים של כרטיס אשראי מחברת אשראי ישראלי (מלבד כרטיס מסוג דיינרס) והכרטיס נמצא בתוקף.
3.2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית באופן בלעדי, שלא לאפשר לאדם ספציפי ו\או לכל קבוצת אנשים את הרכישה באתר מכל סיבה שהיא ואין החברה חייבת להודיע על כך מראש ו\או ליתן הנמקה, לרבות המקרים הבאים, כולן יחד או לחוד:
2.2.1. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
2.2.2. המשתמש ביצע באתר מעשה בלתי חוקי ע"פ חוקי מדינת ישראל.
2.2.3. המשתמש מסר פרטים לא-נכונים בעת ההרשמה.
2.2.4. המשתמש ביצע שימוש בכרטיס אשראי חסום ו\או מוגבל ו\או לא בתוקף.
2.2.5. המשתמש ביצע מעשה ו\או מחדל,לרבות, פגיעה בפעילותו התקינה של האתר, פגיעה בשמו הטוב של האתר ו\או מי מטעמה.
 
3.תהליך ביצוע קניה באתר ואספקת השירות\מוצר:
3.1. הרכישה באתר תחל בלחיצה על כפתור "קנה". לאחר הלחיצה יופיע טופס מילוי פרטיו האישיים של הרוכש ו\או פרטי כרטיס האשראי של מבצע הרכישה או מי מטעמו. לפני ביצוע סיום הרכישה על המשתמש לאשר באמצעות סימון וי (סימן מוסכם ומקובל) על כפתור אישור, קריאה והסכמה לאמור בתקנון זה.
3.2. לשם ביצוע הרכישה והשלמתה, המשתמש יחויב למלא טופס הרשמה באתר, אשר יכלול: הזנת שמו המלא של הרוכש,הזנת תעודת זהות של הרוכש,כתובת אימייל (תיבת דואר אלקטרוני),הזנת סיסמא ופרטי כרטיס אשראי תקינים של הרוכש.
3.3. מבלי לגרוע באמור לעיל, הזנת פרטים כוזבים בטופס מילוי פרטים באתר וכן שימוש בכרטיס אשראי גנוב ו\או שאינו שייך למשתמש בו לטובת קנייה באתר, הינן עבירה פלילית ע"פ חוקי מדינת ישראל. במקרה מעין זה, החברה תהא רשאית לפנות לערכאות משפטיות בגין נזקים כספים שיגרמו לחברה עקב שיבוש פעילותו התקינה של האתר.
 
4.ביטול עסקה:

כל לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, בתנאים הבאים

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. 
ב. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. 
ג. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת  של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור %5 או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
ד. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.
ה. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי, או סביר באריזתו המקורית.
ו. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
ז. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.


בקשת הביטול תוכל להתבצע דרך האתר בחשבון המשתמש או בדואר אלקטרוני 
Laperfume7@gmail.com

במקרה שתתקבל הבקשה להחזרה. כל עלויות בגין ההחזרה כולל עלויות משלוח הלוך באם לא שולם בהזמנה תחול על הלקוח בלבד

החזרת התשלום תתבצע באותה הדרך בו התבצעה אלא א"כ הוסכם אחרת.
באם המחיר של המוצר עלה או ירד הלקוח יקבל את מחיר הקניה בלבד

על  הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה ומצא הלקוח כי קיבל מוצר פגום, ישלח הלקוח את המוצר באריזתו בדואר רשום  ו"לה פרפיום"  תחליף את המוצר הפגום במוצר חדש,  במידה ונמצא שהמוצר שהלקוח החזיר תקין, המוצר ישלח בחזרה ללקוח  והלקוח יחויב  על עלויות המשלוח. 

אין אפשרות החלפה של מוצרי מתנה שנותן האתר ללקוחותיו.

במקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת "לה פרפיום", באם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום חלילה, רשאים בעלי האתר להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי או הפסקת השירותים לאלתר.

כל הזכויות שמורות ל"לה פרפיום" כל העתקת עיצוב חומר או טקסטים יעשו אך ורק ע"י אישור בכתב

כל נזק שיגרם ע"י אי אלה מבאי האתר גורם הנזק ישא בהוצאות התשלום ,

 
5. סודיות ופרטיות:
5.1.החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים בכדי לשמור על סודיות פרטי המשתמש ו\או הרוכש באתר ולא תעביר את פרטיו האישיים של המשמש ו\או הרוכש לצד שלישי, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמשים באתר.
5.2.מכיוון שמדובר בסביבה מקוונת, שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת והרמטית, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה הפרטיים ו\או חשיפת המידע השמור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה המעולים שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישירו/או עקיף ו/או תוצאתי – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשיםדליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי עסקאות.
5.3. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית באופן חריג להעביר את פרטיו האישיים של משתמש ו\או רוכש לצד שלישי, במקרים בהם הנ"ל ביצע ו\או השתתף בכל דרך במעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בכל צד שלישי וזאת בהתאם להליך חוקי, כגון: צו חיפוש, צו בית משפט וכדומה.
5.4. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון: ניתוח מידע סטטיסטי וכדומה וזאת ללא זיהוי משתמש ספציפי.
5.5. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות-Cookies" בכדי לספק למשתמש את חווית הקנייה הנוחה והמהירה ביותר. כל משתמש ועל אחריותו יכול להגדיר את הדפדפן שלו, כך שיסרב לכל  Cookies.
5.6. משתמש אשר יגיש תלונה או כל טענה בעבור מוצר\שרות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו האישיים למפרסם\ספק הרלוונטי בכדי לברר תלונה זאת.
5.7.מבלי לגרוע באמור לעיל, בכל מקרה אין החברה חייבת לענות על כל שאלה, טענה ,בירור וכל הצעה אחרת אשר תוגש אליה, לרבות פנייה באמצעות "צור קשר", "תיבת המשאלות" ו"בעל עסק", אך תשתדל לעשות זאת לרווחת לקוחותיה.
 
6.בקשה להצטרפות לרשימת הדיוור:
6.1 בכל דף באתר מופיע  במקום קבוע בצידו השמאלי העליון של המסך איזור הדיוור היומי בו כל משתמש יוכל להזין את פרטי האימייל (תיבת דואר אלקטרונית) שלו בכדי לקבל מדי יום ביומו דיוור פרסומי המעודד (להלן" ניוזלטר") רכישה באתר  בלבד.
6.2 משתמש אשר יזין את פרטי המייל שלו באזור המיועד לכך באתר,יחשב כמי שאישר שישלח אליו דיוור פרסומי בנוגע לאתר.
6.3. אין החברה מתחייבת לגביי כמות הניוזלטר שישלחו ללקוח, אם בכלל, ושומרת לעצמה את הזכות לשלוח את הניוזלטר בכל יום ובכל שעה לתיבת המייל של המשתמש.
6.4. החברה מתחייבת, שלא להעביר לגורם שלישי את פרטי האימייל של המשתמש ולא לבצע בהם שימוש כל שהוא ללא ידיעתו והסכמתו של המשתמש ,למעט הסייגים שהועלו בסעיף 8 לתקנון זה על כל סעיפיו הקטנים.
 
7.זכויות יוצרים וסימני מסחר:
7.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.
7.2. כל הנמצא באתר ובדפים הנלווים לו הינו רכושה הבלעדי של החברה, אשר אוסרת באופן מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל ו\או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים וזאת ללא אישור בכתב מבעלי החברה או על ידי תשלום כספי בגין כך שיקבע במו"מ מול בעלי החברה.
7.3. ייתכן כי חלקים מאתר זה לרבות דמויות, מלל, סיסמאות פרסום, לוגו החברה וכו' מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות. כל שימוש ברכוש האתר על כל חלקיו עשוי להוביל לפגיעה בקניינה הרוחני של החברה, ועשוי לחשוף את המפר לתביעות אזרחיות.
 
8.תגובות גולשים בפורום האתר באמצעות FACEBOOK:
11.1. מערכת התגובות והביקורות של האתר הינה פתוחה לקהל הרחב ותתבצע בדף החברה בפייסבוק. האתר אינו אחראי לכל נזק שייגרם לכותב בדף זה או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של האתר.
11.2. החברה רשאית למחוק תגובות בדף הפייסבוק, שמהוות לשון הרע, רכילות, גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל תגובה שהאתר יראה לנכון.
11.3. החברה איננה אחראית למידע מקצועי, רפואי, משפטי, כלכלי מדעי או מסחרי שמפרסמים גולשים בדף הפייסבוק. החברה אף אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו עלידי גולשים באתר.כל אחריות משפטית לתוכן של התגובה והביקורות מוטלת על כותב התגובה ו\או הביקורת בלבד, לפיכך ממליץ האתר למשתמש לבדוק את תגובותיו ואת ביקורותיו מבחינה עובדתית ומשפטית, בטרם העלאתם למערכת האתר.
  
9.הדין החל ומקום השיפוט:
9.1. השימוש באתר, כמו גם תנאי השימוש בו, כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהשימוש באתר, נתון אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה.
9.2. כתוספת לאמור לעיל, כל האמור בתקנון זה ובסעיף 12 בפרט חל גם על משתמש שאינו תושב ישראלי ובשום מקרה לא תוצדק טענה, כי ישראל ומערכתה המשפטית אינה פורום נאות.    
 

או מלאו פרטיכם בטופס הבא:
שעות פתיחה: ימים א' - ה' : 09:00-20:30  |  ימי ו' : 09:00-14:00
 אצלנו המשלוח עד הבית חינם כבר מהשקל הראשון - בכל הארץ
חייגו: 072-33-80-590
La Perfume לה פרפיום
נשמח לעמוד לשירותכם:
בשמים     ויקטוריה סיקרט     מבצעים על בשמים     מוצרי איפור     מוצרי טיפוח     מוצרי שיער מקצועיים     בשמים לגברים מומלצים     בשמים מובילים לגבר     שאנל בושם לגבר     בושם לנשים     בושם פנטזי     הזמנת בשמים     בשמים אונליין     בושם חדש     בושם וואן מיליון לאישה     בשמים יקרים     בשמים זולים     בשמים לגבר בזול    

רחוב הנשיא ויצמן 204, אור עקיבא
 

רחוב התמר 2, קניון G יקנעם
 

רחוב בן עמי 24 עכו